Voor verdere info: +32(0)473 71 10 17 Nagel styling Gel en Acryl!! Laat u adviseren!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Bij het maken van een afspraak of boeking bij Immaculate styling and consulting ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.


1.Algemeen
1.1 Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten, gelieve dit te doen voor de behandeling.
1.2 Huisdieren zijn niet toegelaten in de studio.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Immaculate Styling and Consulting en haar opdrachtgevers/ klanten.
1.4 Immaculate Styling and consulting accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.5 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over "opdrachtgever" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Immaculate Styling and consulting in een contractuele/klanten relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.6 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.7 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst/behandeling door Immaculate Styling and consulting.

2 overeenkomst voor begeleiding Afslanking/ of voeding advies of Personal Coach
2.1 Voor aanvang van elke nieuw begeleiding traject het zij voor Afslanking/ of voeding advies of Personal Coach wordt een getekende offferte overeenkomst aangegaan. De offerte overeenkomst wordt aangegaan tussen Immaculate Styling and Consulting en de opdrachtgever.
2.2 Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
3 Tarieven
3.1. Alle tarieven en prijzen hierin opgenomen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 21% BTW of zonder btw wegens ander btw statuut.
3.2 Immaculate Styling and consulting kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij een boeking van evenementen op uur basis geldt het uurtarief. Immaculate Styling and consulting wordt in dit geval geboekt voor een halve dag of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
3.3 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.
3.4 Voor werkzaamheden van Immaculate Styling and Consulting tussen 24.00 en 7.00 uur zal Immaculate Styling and consulting 200% van het basis uurtarief berekenen.
4. Reiskostenvergoeding
4.1. De door Immaculate Styling and consulting gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding zoals beschreven op de betreffende prijslijsten.
4.2. De door Immaculate Styling and consulting gemaakte parkeerkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Totstandkoming boeking/ afspraak
5.1. Er is sprake van een boeking voor evenementen/ arrangementen of consulten op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of per E-mail een aanbod van Immaculate Styling and Consulting aanvaardt.
5.2. Opdrachtgever/klant erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Immaculate Styling and consulting alvorens een boeking voor een evenement/ arrangement/ consult te maken en of een afspraak te maken voor een behandeling in de studio.  
5.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4. Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.
5.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en of arrangementen.
 
5. Betaling/Reservering van opdrachten voor evenementen/arrangementen/ consults.
 
5.1. De boeking voor evenementen/ arrangementen/ consults is pas definitief indien het totale factuurbedrag voldaan is, tenzij anders door Immaculate Styling and consulting is aangegeven. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan binnen de vervaltermijn zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Immaculate Styling and consulting.
5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na aangegeven vervaldatum op een door Immaculate Styling and Consulting aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Immaculate Styling and Consulting is aangegeven.
5.3. Opdrachten/ arrangementen die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.
5.4. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de consults, bruidsopdrachten, Arrangementen of evenementen vindt er door de opdrachtgever betaling van het totale factuurbedrag in twee termijnen plaats. De eerste termijn van 50% van het factuurbedrag vervalt twee weken na ontvangst van het boekingsformulier. De slottermijn vervalt uiterlijk twee weken na de proefsessie/ infosessie.
5.4.1 alle onvoorziene kosten dienen na de opdracht contant voldoen te worden.
5.5. Voor alle uitbreidingen van de consults, bruidsopdrachten, arrangementen of evenementen, geboekt via de opdrachtgever, geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt tenzij anders schriftelijk overeen gekomen of er onvoorziene bijkomstige kosten ontstaan.
5.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Immaculate Styling and consulting moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
6 Behandelingen in de studio
6.1 De klant moet verhindering voor een afspraak 24 uur op voorhand telefonisch of per e-mail melden aan Immaculate Styling and Consulting.
Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Immaculate Styling and Consulting de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 6.2 Bij niet op tijd komen van de afspraak (+15 min) zijn we genoodzaakt de afspraak te verplaatsen.
6.3 Bij géén verwittiging, ongeldig of regelmatig verzuim dienen wij bij je volgende afspraak 50 % van de niet nagekomen afspraak aan te rekenen!
6.4 Er is spraken van een afspraak voor een behandeling in de studio het moment dat de opdrachtgever telefonisch (ook SMS), mondeling of per E-mail een afspraak maakt voor een behandeling.
6.5 Immaculate Styling and Consulting  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij verhinderd worden door overmacht .
6.6 Naam van klant en geplande datum van behandeling dient altijd bij de bankoverschrijving vermeld te worden. Zonder deze gegevens kan de betaling niet worden verwerkt. Een betaling die niet verwerkt is, wordt beschouwd als een onbetaalde factuur. De bank heeft tijd nodig om het geld over te maken. Die tijd is ook afhankelijk van het moment van de dag waarop het geld wordt overgemaakt. Als uiterste betaaldatum valt in het weekend of op een feestdag dan moet het geld daarvóór op de rekening van Immaculate Styling and Consulting staan. Te laat betalen kost geld. Het geld moet ruim vóór de uiterste betaaldatum overgemaakt zijn. Client is te laat als de betaling na de uiterste betaaldatum op rekening van Immaculate Styling and Consulting staat. Voor vragen over facturen is Immaculate Styling and Consulting alleen bereikbaar via e-mail.
7 Prijzen
7.1 Immaculate Styling and consulting vermeldt alle prijzen van behandelingen in de studio op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
7.2 Immaculate Styling and consulting behoud het recht om deze prijzen zonder verwittiging te veranderen.
7.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.
7.4 De klant dient direct na afloop van de behandeling de behandeling en eventuele aangekochte producten contant te voldoen.
7.5 Bij bestellingen van extensions en of producten, dient er altijd een voorschot te worden betaald van 50% van de totale prijs. Het voorschot kan cash of via bankoverschrijving worden betaald. De klant ontvangt bij betaling een bevestiging via E-mail. De extensions en of producten worden enkel besteld na betaling van het voorschot. Eens de bestelling is geplaatst en betaald, kan het voorschot niet meer teruggeëist worden door de klant.  De lengte en de kleur kunnen dan ook niet meer veranderd worden.
De extensions blijven ook eigendom van Immaculate Styling and consulting tot het volledige bedrag is vergoed.
7.6 Naam van klant en geplande datum van behandeling dient altijd bij de bankoverschrijving vermeld te worden. Zonder deze gegevens kan de betaling niet worden verwerkt. Een betaling die niet verwerkt is, wordt beschouwd als een onbetaalde factuur. De bank heeft tijd nodig om het geld over te maken. Die tijd is ook afhankelijk van het moment van de dag waarop het geld wordt overgemaakt. Als uiterste betaaldatum valt in het weekend of op een feestdag dan moet het geld daarvóór op de rekening van Immaculate Styling and Consulting staan. 
7.7 Immaculate Styling and consulting vermeldt alle prijzen van behandelingen, consult en arrangement op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Immaculate Styling and Consulting behoud het recht om deze prijzen zonder verwittiging te veranderen op de website.
7.8 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling, de behandeling en eventuele  producten contant te voldoen.
7.9 Extensions dient men de laatste betaling (voor al dan niet onvoorziene kosten) contant te voldoen.
7.10 Kleur, stijl en imago consults dienen vooraf  betaald te worden via overschrijving of contant.  

8. Eigendomsvoorbehoud
 
8.1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Immaculate Styling and consulting vermeldt, totdat door wederpartij alle te zijnen lasten, nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de wederpartij op enigerlei wijze ten opzichte van Immaculate Styling and consulting vermeldt in gebreke is gebleven.

9. Inspanningen Immaculate styling and Consulting
9.1 Immaculate styling and Consulting zal de behandelingen naar best vermogen en inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende wetenschap.
9.2 Immaculate styling and Consulting zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de klant inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling

10. Nail art, make up en hairstyling
10.1 Indien Immaculate Styling and Consulting een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail art, make up en hairstyling ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels, gelaat of haar van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
10.2 Het copyright op aangebrachte nail art make up en hairstyling motieven berust bij Immaculate Styling and Consulting. Indien de klant de aangebrachte nail art make up en hairstyling laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Immaculate Styling and Consulting. Immaculate Styling and Consulting mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
11. Uitvoering van de opdracht: Personal Training
11.1 Immaculate Styling and Consulting voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
11.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  Immaculate Styling and Consulting het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
11.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
11.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen

12. Persoonsgegevens en privacy
12.1 De klant voorziet de Immaculate Styling and Consulting vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Immaculate Styling and Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
12.2 Immaculate Styling and Consulting neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/ kaart.
12.3 Immaculate Styling and Consulting behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.4 Immaculate Styling and Consulting zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.
12.5 Bij het nemen van foto’s vragen wij of dit toegelaten is en laten wij uitdrukkelijk weten dat deze eventueel op het internet geplaats zullen worden, al dan niet op de website van Immaculate styling and consulting.
13. Geheimhouding
13.1 Immaculate styling and consulting is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wanneer Immaculate styling and consulting verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Immaculate styling and consulting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Immaculate styling and consulting is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
14.2 Immaculate styling and consulting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.
14.3 Indien u uw Hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Immaculate styling and consulting niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hairextensions.
14.4 het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld is Immaculate styling and consulting niet aansprakelijk voor eventuele schade nog aan de extensions nog u natuurlijk haar.
14.5 Immaculate styling and consulting is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.
14.6 Het advies van de Voeding consulent, afslanking consulent en personal coach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Voeding consulent, afslanking consulent en personal coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Voeding consulent, afslanking consulent en personal coach adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Voeding consulent, afslanking consulent en personal coach.
14.7 Immaculate styling and consulting heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Immaculate styling and consulting geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Immaculate styling and consulting beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Immaculate styling and consulting aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
14.8 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het begeleiding personal training, die deel uitmaken van het Immaculate styling and consulting aanbod, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.
14.9 Immaculate styling and consulting is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Immaculate styling and consulting .
14.10 Immaculate styling and consulting is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Immaculate styling and consulting niet verantwoordelijk gehouden kan worden). Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van Immaculate styling and consulting. Ook is Immaculate styling and consulting niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. Immaculate styling and consulting is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van Immaculate styling and consulting, hieronder vallen zowel zaakvoerder als eventuele medewerkers.
14.11 Immaculate styling and consulting heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Immaculate styling and consulting niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Immaculate styling and consulting staat dus niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
15. Overmacht
15.1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Immaculate styling and consulting te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
15.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
15.3. Indien Immaculate styling and consulting door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbetaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. In geval van overmacht kan de wederpartij Immaculate styling and consulting niet tot schadevergoeding aanspreken.
 
16. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst voor opdrachten arrangementen, evenementen.
16.1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Immaculate styling and consulting te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
16.2. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Immaculate styling and consulting gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden.
16.3. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de proefsessie of vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht en/of trouwdatum/ander feesten zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht en/of arrangement.
b) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht en/of trouwdatum/ feest datum of na de proefsessie voor arrangementen zijn de annuleringskosten 50% van de opdracht en/of arrangement.
c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum ander feesten zijn de annuleringskosten 75% van de totale opdracht.
d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum/ feest datum  zijn de annuleringskosten 100% van de totale opdracht.
17. Garantie
17.1 Immaculate styling and consulting geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de gebruikte producten, na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten van product. Deze garantie vervalt indien de klant
*de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste
* zonder handschoenen met agressieve chemicaliën of onderhoudsproducten heeft gewerkt
* andere producten dan de door Immaculate Styling and Consulting, heeft geadviseerde voor het gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels
* de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
* de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd
* het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
*de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
17.2 Het advies van de Voeding consulent, afslanking consulent en personal coach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
17.3 Er wordt drie maanden garantie verleend op uitgevallen hairextensions. Dit betekent dat hairextensions, die binnen drie maanden na plaatsing uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst.
17.3.1 De garantie is aldus geen ‘niet  goed geld terug garantie’.
17.3.2 Deze garantie vervalt wanneer
*er twijfel is van het gebruiken van aangepaste producten. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor uw hairextensions.
* wanneer de verzorging van de extentions niet hebt opgevolgd
*Wanneer er spraken is van het behandelen van de extentions door een derde.
18. Beschadiging en diefstal
18.1 Immaculate Styling and Consulting heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
18.2 De dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem/haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
18.3  Immaculate Styling and Consulting kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor schade aan persoonlijke bezittingen van opdrachtgever/ klant dat op locatie of in de studio is mee gebracht door de opdrachtgever/ klant.
18.4 Immaculate Styling and Consulting meldt diefstal altijd bij de politie.

19. Klachten
19.1Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Immaculate Styling and Consulting. Immaculate Styling and Consulting moet de klager adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal Immaculate Styling and Consulting de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

20. Behoorlijk gedrag en Non-acceptatie
20.1 De klant behoort zich in de studio of op locatie behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Immaculate Styling and Consulting het recht de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 20.2 Immaculate Styling and Consulting heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren voor Afslanking of voedingsadvies en personal coaching. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van Immaculate Styling and Consulting niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie..
20.3 Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden.
20.4 Bij schimmelnagels of bacteriële infecties worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.
20.5 alles wat de hygiëne en welzijn van ons cliënteel negatief beïnvloed  hebben wij het recht te weigeren. Met eventuele adviezen om medische advies te zoeken.
21. Recht
Op elke overeenkomst tussen Immaculate Styling and Consulting en de klant is Belgisch recht van toepassing.


    
 Van zodra u een afspraak maakt bij Immaculate styling and consulting
gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.